ALGEMENE VOORWAARDEN


Bij het aangaan van een afspraak of voor het aanmelden voor een opleiding, gemaakt persoonlijk, telefonisch, per sms, whatsapp, per e-mail, of via online boeking, gaat u automatisch akkoord met onderstaande Algemene Voorwaarden. Bij het maken van een afspraak ontvangt u de algemene voorwaarden in de bevestiging en herinnerings-email. Wanneer u zich aanmeld voor een opleiding word er een aanbetaling gehanteerd, Wanneer deze op The Glamroom haar rekeningnummer is ontvangen is een overeenkomst tussen beide partijen geldig.

 

Artikel 1: Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling, opleiding en transactie tussen The Glamroom en een cliënt waarop de schoonheidssalon deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

 

Artikel 2: Inspanning
1. The Glamroom zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenkomstig met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
2. De cliënt zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling tijdig aan de specialiste worden verteld.
3. The Glamroom zal de cliënt inlichten over de financiële consequenties van de wijziging van de behandeling.

 

Artikel 3. Afspraken
De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 48 uur voorafgaande de afspraak aan The Glamroom persoonlijk, via de website waar de afspraak geboekt is of telefonisch melden waarbij The Glamroom verwittigd is. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, zal The Glamroom de kosten voor de gehele geboekte behandeling doorberekenen.                                                                                          Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.
• Indien de cliënt meer dan 10 minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt, mag The Glamroom de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen.
• Indien de cliënt meer dan vijftien minuten later arriveert dan de afgesproken tijd mag The Glamroom de afspraak annuleren en het gehele bedrag van de geboekte behandeling in rekening brengen bij de cliënt.
• The Glamroom moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 48 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.
• Indien de cliënt voor de eerste keer deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag The Glamroom het gehele honorarium aan de cliënt berekenen aan het dan geldende tarief waarvoor geboekt is.
• Bij het niet nakomen of niet tijdig afzeggen van een intake gesprek wordt een bedrag in rekening gebracht van € 25,00.
• Om de afspraak vast te leggen word er voor geselecteerde behandelingen een aanbetaling gehanteerd, een aanbetaling word in geen enkel geval gecrediteerd, de aanbetaling kan later verrekend worden met een nieuwe afspraak of andere behandeling die The Glamroom aanbiedt.
• Bij nieuwe klanten zal er een aanbetaling van worden gevraagd om de afspraak definitief te maken.
• Bij het niet nakomen van de afspraak, of niet tijdig afzeggen (48 uur van te voren) brengt The Glamroom het gehele honorarium in rekening.
• Trainingen dienen minimaal 60 dagen van te voren geannuleerd te worden. Mocht de annulering wel binnen de 60 dagen plaats vinden is The Glamroom genoodzaakt om 50% van het totaalbedrag van de training in rekening te brengen. Een opleiding/training of training verplaatsen kan éénmalig. (30 dagen vooraf datum training)Dit wordt vastgelegd binnen 48 uur na de annulering. Het wijzigen van een opleiding naar een latere datum kan maar éénmaal plaatsvinden en is na deze wijziging definitief.

Artikel 4: Betaling
1. The Glamroom vermeldt alle prijzen van de behandelingen en de producten zichtbaar in de salon.
2. De prijzen van alle behandelingen zijn inclusief 21% BTW. Opleidingen worden vermeld excl 21% BTW.
3. Aanbiedingen zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.
4. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten per pinbetaling te voldoen.
5. Bij bepaalde behandelingen die The Glamroom aanbiedt zal er een aanbetaling gevraagd worden. Het restant dient direct na de behandeling voldaan te worden.
6. (Aan)betalingen van een geboekte of reeds ondergane behandeling worden niet terugbetaald. *Ook niet bij tijdig annuleren* De ingehouden (aan)betaling blijft tot 6 maanden bruikbaar voor een nieuwe afspraak/ andere behandeling/cadeaubon.                                                                                                                                                                                                                                     7. Indien cliënt bovenstaande genoemde voorwaarden niet na komt, zal er een dossier geopend worden bij Klaar Incasso. (Bijkomende kosten voor de debiteur)

 

Artikel 5: Cadeaubon

1. Een cadeaubon uitgegeven door The Glamroom is niet inwisselbaar tegen contant geld.
2. Er zit een geldigheid limiet aan de cadeaubon.
3. De cadeaubon is niet geldig op verzorgingsproducten.
4. Om de cadeaubon te kunnen verzilveren dien je telefonisch of per mail of online een afspraak te maken bij The Glamroom.

 

Artikel 6: Persoonsgegevens en Privacy
1. De cliënt voorziet The Glamroom bij de eerste behandeling van alle gegevens waarvan de schoonheidsspecialiste aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandeling.
2. The Glamroom neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op en verwerkt ze op een klantenkaart die dan weer worden verwerkt in een online klantenbestand.

3. The Glamroom neemt foto's van de cliënt voor en/of na de behandeling. Deze foto's kunnen op verschillende kanalen gebruikt worden voor bepaalde doeleinden. Tenzij vooraf duidelijk mondeling of schriftelijk vermeld is dat cliënt dit niet wenst, Zal hier in de mate van het mogelijke rekening mee gehouden worden.
4. The Glamroom I is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
5. De geheimhouding vervalt indien, op de grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak, is The Glamroom verplicht de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.


Artikel 7: Aansprakelijkheid
1. The Glamroom is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de behandelaar is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.
2. The Glamroom is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de salon.
3. Ondanks dat The Glamroom haar uiterste best doet het beoogde resultaat te realiseren is mogelijk dat het beoogde resultaat niet bereikt wordt, in geen enkel geval zal dit leiden tot restitutie van het bedrag van de behandeling.
4. Cliënt krijgt de mogelijkheid om eventuele oneffenheden tijdens een nabehandeling te laten corrigeren en/of bij te laten werken. De nabehandeling dient binnen 4 á 6 weken maar uiterlijk binnen 2 maanden na de eerste behandeling plaats te vinden. Alle opvolgende behandelingen op verzoek van opdrachtgever ten behoeve van correctie, bijwerken en/of toevoegingen zullen in rekening worden gebracht tegen het dan geldende tarief.
5. Mocht cliënt een nabehandeling wensen terwijl The Glamroom dit (medisch) niet verantwoord vind mag The Glamroom deze nabehandeling weigeren.
6. The Glamroom is niet aansprakelijk voor het niet of niet volledig bereiken van het beoogde resultaat, ook is The Glamroom niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van een behandeling, tenzij komt vast te staan dat de schade aan haar grove opzet of schuld is te wijten.
7. The Glamroom is niet aansprakelijk voor verminkingen of ontstekingen als gevolg
van het niet naleven van de nazorg instructie voor permanente make up, laserontharing, microneedling, wimperextentions , lashlift, etc. cliënt draagt zelf de verantwoording deze nazorg correct na te leven.
8. Voor het geval The Glamroom aansprakelijk wordt bevonden voor enige door opdrachtgever geleden schade, wordt de schadevergoeding beperkt tot het bedrag
wat door The Glamroom desbetreffende levering en/of producten oorspronkelijk in rekening is gebracht minus de materiaalkosten.
9. Elk recht op eventuele schadevergoeding vervalt in ieder geval voor zover opdrachtgever niet direct na het ontstaan van de schade maatregelen heeft genomen om de schade te beperken respectievelijk meer of andere schade te voorkomen alsmede The Glamroom zake niet zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk op de hoogte heeft gesteld van alle ter zake relevante informatie.
10. In het geval van een vertrouwensbreuk is cliënt volledig aansprakelijk voor de eventueel door haar/hem geleden schade.
11. Dit artikel is niet van toepassing in geval van opzet of grove schuld van The Glamroom zelf.


Artikel 8: Verantwoording en eigen risico
1. Alle opdrachten van cliënt aan The Glamroom worden uitgevoerd onder eigen verantwoording en voor eigen risico van de cliënt.
2. Door opdracht te geven aan The Glamroom verklaart cliënt bekend te zijn met alle mogelijke gevolgen van de behandeling, waaronder zowel de medische, psychische alsmede de maatschappelijke gevolgen.
3. Door opdracht te geven aan The Glamroom tot het toedienen van een behandeling verklaart cliënt tevens dat zij/hij in goede gezondheid verkeert en niet lijdt aan enige vorm van hemofilie, immuunstoornis, allergie, diabetes of enige andere vorm van huidaandoeningen en ziektes fysiek of mentaal. Eveneens verklaart cliënt dat zij/hij niet besmet is met een bloed overdraagbare ziekte (zoals HIV, Hepatitis A,B of C of andere bloed overdraagbare ziekte hiervoor niet genoemd). Tevens verklaart cliënt dat haar/zijn behandeling op geen enkele wijze de gezondheid van de behandelaar of derden in gevaar kan brengen.

4. Cliënt verklaart dat zij/hij de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt en dat de keuze om een behandeling te laten uitvoeren weloverwogen is.
5. Cliënt verplicht zich voordat met de behandeling gestart wordt een intake formulier naar waarheid in te vullen en te ondertekenen.
6. The Glamroom is niet verantwoordelijk voor het ontstaan van een allergische reactie wat betreft: permanente make-up, laserontharing, wimperextensions, lashlift of henna brow teethwhitening etc. De cliënt kan nooit ofte nimmer het betaalde bedrag voor de gedane behandeling terug kunnen vorderen.


Artikel 9: Garantie
De cliënt wordt op de hoogte gebracht door The Glamroom over het resultaat van de behandeling en de tijdsduur van het effect van de behandeling of producten. The Glamroom geeft de cliënt 7 dagen garantie op de behandelingen.
De garantie vervalt indien:
1. De cliënt andere producten dan door de schoonheidsspecialiste geadviseerde producten heeft gebruikt.
2. De cliënt de adviezen voor thuisverzorging niet heeft opgevolgd.
3. De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd.
4. De cliënt de producten niet volgens het advies van de schoonheidsspecialiste heeft gebruikt.
5. De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt. De garantie voor wimperextensions vervalt indien:
1. De cliënt heeft de wimperextensions bij een andere wimper salon onderhouden.
2. De cliënt aan de wimpers heeft getrokken of hevig in de ogen gewreven.
3. De cliënt andere producten heeft gebruikt dan die geadviseerd zijn, voor het onderhoud van de wimperextensions.
4. De cliënt de adviezen voor de verzorging van de wimpers, zoals beschreven in de nazorg formulier niet heeft opgevolgd.

5. De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.
6. De cliënt makeup / mascara / eyeliner heeft gebruikt op de wimperextensions.
Na een behandeling kan de huid een reactie geven. De cliënt wordt hiervan op de hoogte gebracht tijdens de behandeling. The Glamroom is niet verantwoordelijk voor het ontstaan van een allergische reactie op één van de behandelingen.
The Glamroom gebruikt voor het pigmenteren uitsluitend pigmenten die gecontroleerd zijn door het Ministerie van Volksgezondheid, welzijn en sport en de keuringsdienst van waren zoals bepaald in het Warenwetbesluit kleurstoffen. The Glamroom is ggd goedgekeurd.


Artikel 10: Klachten
1. Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet de klacht zo spoedig mogelijk, doch binnen twee weken na ontdekking mondeling als zowel schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van The Glamroom.
2. The Glamroom moet de klager binnen 5 werkdagen adequaat antwoord geven.
3. Indien een klacht over de behandelingen gegrond is zal The Glamroom de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt.
4. Indien The Glamroom en de klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.
5. De cliënt zal nooit ofte nimmer het betaalde bedrag voor de gedane behandeling terug kunnen vorderen.


Artikel 11: Beschadiging en diefstal
The Glamroom heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. The Glamroom meldt diefstal altijd bij de politie.


Artikel 12: Behoorlijk gedrag
De cliënt behoort zich in de salon te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft The Glamroom het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren zonder verdere opgaaf van redenen. Kinderen en/of huisdieren zijn niet toegestaan in de salon.

 

Artikel 13: Hygiëne
Bij The Glamroom wordt gewerkt volgens de hygiëne regels van de HAM code van schoonheidsspecialisten. Er wordt van de cliënt verwacht dat zij zich houden aan de persoonlijke hygiëne regels.


Artikel 14: Recht
1. Op elke overeenkomst tussen The Glamroom en de cliënt is het Belgische recht van toepassing.
2. De algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van The Glamroom en ze zijn ook in de salon beschikbaar.
3. Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

 

Artikel 15: Acties
1. Bij het boeken van een actie zijn actievoorwaarden van toepassing. Deze actievoorwaarden zijn leidend en een aanvulling op de algemene voorwaarden
zoals hierboven gespecificeerd.
2. Wanneer een behandeling wordt geboekt tijdens een actie periode, is het niet mogelijk om deze boeking te verplaatsen naar een datum die buiten de actie periode valt. Dan vervalt de korting van de actie en is de originele prijs van de
behandeling van toepassing.
3. Een actie is niet van toepassing op reeds gemaakte en ingeplande boekingen voor de specifieke behandeling die tijdens de actie wordt aangeboden.
4. Indien tijdens een actie een aanbetaling verplicht is, is deze non-refundable. Indien de behandeling wordt geannuleerd, wordt de aanbetaling niet terugbetaald. Indien de behandeling naar een andere datum wordt verplaatst buiten de
actieperiode, vervalt de korting maar kan de aanbetaling blijven staan.

 

LEVERVOORWAARDEN:

  1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekendgemaakte vertegenwoordiger. Opengemaakte producten/potten crème kunnen niet geretourneerd worden.

  2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

  3. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer via email. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.

  4. Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.

  5. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terugontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden.

 

THE GLAMROOM 

Heihoevestraat 1A 3630 Maasmechelen Limburg Belgie

Bankgegevens: BE68 7360 6408 49 34

Ondernemingsnummer/BTW nummer: BE 0735 499 827


Algemene voorwaarden facturen, offertes & opleidingen


Tenzij voorafgaandelijk en schriftelijk anders overeengekomen, zijn onderhavige algemene voorwaarden (hierna “Algemene Voorwaarden” genoemd) van toepassing op alle overeenkomsten gesloten door The Glamroom, alsook op alle overeenkomsten met en aanbiedingen aan klanten. 

Hierbij wordt met "The Glamroom" verwezen naar The Glamroom, met zetel te Heihoevestraat 1A, 3630 Maasmechelen, met Ondernemingsnummer nr. 0735.499.827 

De term klanten zoals gebruikt in de eerste zin van dit artikel, verwijst naar elke persoon of entiteit die gebruik maakt van de opleidingsdiensten van The Glamroom, dan wel die – in geval van een aanbieding – interesse betoond heeft om gebruik te maken van deze opleidingen en/of andere dienstverlening (hierna verder, in het enkelvoud, een “Klant” genoemd).

De term Opleidingsdienst verwijst naar hetgeen de klant aankoopt zoals het door The Glamroom wordt aangeboden, wat zowel de levering van een goed kan zijn als de verstrekking van een dienst.

 

Aankopen & Opleidingen

Artikel 2.1 : Annulering van een bestelling of aangevraagde factuur

Indien de klant zich inschrijft mondeling, telefonisch, per sms, whatsapp, per e-mail, of via online boeking, gaat de klant automatisch akkoord met onderstaande Algemene Voorwaarden.

Wanneer de klant vervolgens de overeenkomst van een basis of specialisatie opleiding wimperextentions: one by one & volume, lashlift , henna Brows , teethwhitening , powderbrows of lippigmentatie of eender welke gegeven opleiding door The Glamroom niet tijdig annuleert minstens twéé maanden vooraf de geplande datum of indien de overeenkomst door zijn/haar toedoen geen doorgang kan vinden, is hij/zij aan ons een schadevergoeding verschuldigd ten bedrage van 80% van het totaalbedrag van de opleiding en het inhouden van het voorschot als deze betaald is. Als de klant binnen twéé maanden vooraf de opleiding annuleert en beslist om de overeenkomst te verplaatsen naar een latere datum kan dit. Dit wordt vastgelegd binnen 48 uur na annulering. Het wijzigen van een opleiding naar een latere datum kan maar éénmaal plaatsvinden en is na deze wijziging definitief.

 

Artikel 2.2 : Annulering online training

Bij online trainingen is restitutie niet mogelijk.

 

Artikel 2.3 : Annuleren van een Opleiding of Masterclass gegeven door Sarena Ben Bouazza

Masterclasses of Opleidingen gegeven door trainers kunnen niet geannuleerd, terugbetaald of verzet worden vanwege reeds voorbereide schema's en contractdeals met de specialisten en leveranciers. De persoon die zich hiervoor inschrijft is verantwoordelijk voor het opdagen op de juiste dag, datum en plaats van de masterclass. Bij niet kunnen navolgen van deze voorwaarden zullen de gevolgen hetzelfde zijn als bij de basis trainingen.

Artikel 3 : Annulering  – klachten - schade

Bij gebreken worden de bijkomende kosten vergoedt door The Glamroom, indien er na een grondige analyse zo wordt bepaald door the Glamroom.  Bij schade van producten bij levering, verzending of plaatselijke aankoop (verbruiksgoederen of gebruiksgoederen) wordt er beroep gedaan op de garantie van de producten en zonder bijkomende kosten voor de klant. De klant dient geconstateerde gebreken binnen 24 uur na levering of aankoop telefonisch of mondeling aan te geven. In geen geval wordt er een terugbetaling gedaan. Het annuleren van afspraken voor behandelingen dienen te gebeuren uiterlijk ten laatste 48 uur op voorhand. 

Artikel 4 : Aanvaarden van de verkoopvoorwaarden

Aanvragen van een factuur, bestelling, offerte of boeken van een opleiding bij THE GLAMROOM heeft als gevolg dat de klant erkent kennis te hebben genomen en de verkoopsvoorwaarden aanvaard. Elke bestelling betekent de aanvaarding van onze voorwaarden door de klant. Indien er geen factuur wordt gevraagd door de klant, wordt er verondersteld dat de voorwaarden en prijzen reeds duidelijk zijn, of zijn besproken (mondeling of telefonisch).

 

Artikel 5 : Prijs en belastingen

De vermelde prijs van opleidingen zijn excl btw. De btw kan worden verlegd bij aanvragen factuur van een buitenlandse onderneming of erkend Belgisch btw plichtige onderneming. De totaalprijs die op de factuur staat is altijd het eindtotaal en dient gerespecteerd te worden. Enkel als de prijs niet overeenkomt (mondeling of telefonisch) met het afgesproken bedrag kan de overeenkomst worden aangepast. Alle taksen en de BTW zijn ten laste van de klant.

 

Artikel 6 : Betalingstermijn of Afbetalingsplan

De factuur moet betaald worden binnen 7 kalenderdagen na de factuurdatum, Tenzij anders schriftelijk
een andere betaaltermijn of betalingsplan is opgesteld. Bij het inschrijven van een opleiding moet er duidelijk vermeld worden dat er voor de factuur een afbetalingsplan moet opgesteld worden. Indien de klant niet tijdig betaalt, komt er een schadevergoeding bij van 10% op het totaal bedrag met een minimum van 75 EUR alsook intresten aan 10%. Er worden geen nieuwe afspraken, opleidingen,
bijwerkingen of leveringen gedaan aan klanten die nog openstaande schulden hebben van langer dan 7
dagen. 

Artikel 7 : Doorgeven van opleidingen

Bij het volgen van een opleiding gegeven door The Glamroom, is het niet toegestaan voor student de gevolge opleiding, kennis en info door te spelen of verkopen aan andere partijen. Het is strikt verboden om cursus materiaal, documenten , beeldmateriaal en overige te verdelen. Bij het boeken van een opleiding is het client zijn/haar verantwoordelijkheid hier kennis mee te nemen. Wanneer Glamroom op eender welke manier bewijs heeft dat de student deze opgelegde voorwaarden  niet nakomt zal The Glamroom hier verder juridische stappen in ondernemen. Er zal een geldboete van €10.000 (tienduizend euro) worden opgedragen aan verhandelaar van de kennis, beelden documentatie en cursusmateriaal.